A Szülői Munkaközösség

 

(Az oldalolvasásához használja a

jobboldali görgetősávot!)

 

Iskolában a szülők jogaik érvényesítése és kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezetet (közösséget) hoztak létre.

 

A Somogyszobi Általános Iskolában e közösség a Szülői Munkaközösség (továbbiakban SZM), ahová minden osztályból tagokat delegálnak az osztályok. A Szülői Munkaközösségnek tagja lehet bármelyik szülő – elég, ha kedvet érez magában ahhoz, hogy szabadidejében, önként tevékenykedjen a gyerekek iskolai életének gazdagításáért.

A szervezet szükség szerint, de évente legalább 3 alkalommal ülésezik.

 

 

 

A Szülői Munkaközösség dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról. Figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.

A gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. A SZM tehát nem az egyes tanulók ügyeinek megbeszélésével, hanem az iskola egészét érintő kérdésekkel foglalkozik. Tagjai az ülést követő szülői értekezleten tájékoztatják szülőtársaikat az elhangzottakról, a SZM határozatairól, az ott született döntésekről.

 

 

A Szülői Munkaközösség véleményezési jogot gyakorol az intézmény átszervezése, a költségvetés, a tanév helyi rendje, vezetői megbízás, a pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, a házirend elfogadása esetén.

 

 

A Szülői Munkaközösség közvetítő szervezet az iskolavezetés és a szülők között. Üléseinken szívesen fogadjuk a szülők véleményeit, javaslatait, ötleteit, kéréseit, esetleg kritikáit az iskolai munka egészével kapcsolatosan. Éljenek a lehetőséggel!

 

Az SZMK fő bevételi forrása az évente kétszer megrendezett jótékonysági bál. A támogatóinknak, jóakaróknak hála, ezekből a bevételekből 2OO8-ban sikerült támogatnunk a Csillebérci kirándulást, ahol az iskola majd minden tanulója részt vett.

 

 

A tantestület igen fontosnak tartja, hogy a szülői munkaközösség tagjai

 

·  eljárjanak annak érdekében, hogy a szülők jogai érvényesüljenek és kötelességei megvalósuljanak,

·  folyamatosan kapcsolatot tartsanak az iskola pedagógusaival, vezetésével, diákönkormányzatával,

·  képviseljék a többi szülő véleményét és állásfoglalását az iskola munkájával kapcsolatban,

·  véleményt mondjanak az iskolaév menetéről, a tantervi elképzelésekről, a tanulók tanulmányi és egyéb feladatairól, minősítéséről, a tanulmányi és magatartási követelményrendszerről.

 

 

Design: Ujvári Tomor